Gegevensbeschermingsbeleid

< Ga naar de startpagina
 • Datum laatste wijziging: 23 mei 2018

  Het beschermen van de privacy van klanten en bezoekers van de BaByliss-website is voor ons een prioriteit. Deze verklaring beschrijft de huidige werkwijze op www.babyliss.be

  1. Ons contacteren

  Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens en wat wij ermee doen, kunt u contact met ons opnemen via:

  BABYLISS FACO
  25, avenue de l’indépendance
  4020 LUIK WANDRE
  Tel : +32 43 45 60 60

  Of via e-mail: dataprivacy_be@conair.com

  2. Doel en gebruik van uw persoonlijke gegevens

  Wij kunnen u om persoonlijke gegevens vragen wanneer u een product koopt, aan een wedstrijd deelneemt, een serviceaanvraag doet, een enquêtevragenlijst beantwoordt, een abonnement neemt of een andere verbintenis van uw kant aangaat in verband met een activiteit op onze site. De gegevens die verzameld moeten worden, worden u op het moment van verzamelen meegedeeld, evenals de gevolgen die verbonden zijn aan een weigering om deze gegevens door te geven. In het kader van deze activiteiten verzamelen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wanneer u verbinding maakt met onze Site, verzamelen wij bovendien informatie over uw hardware of software, zoals uw IP-adressen, browsertype, besturingssysteem, de pagina's die u bezoekt op onze Site, uw doorverwijs- en exitpagina's, en de datums en tijdstippen van uw bezoeken. De gegevens met betrekking tot uw bezoeken zijn noodzakelijk voor het beheer van de Site en verschaffen in het bijzonder algemene statistische informatie over de frequentie ervan. Bezoekgegevens zijn nooit gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens en wij gebruiken ze niet om u individueel te identificeren zonder uw toestemming. Tijdens het surfen op de Site worden ook gegevens verzameld om de Site in staat te stellen uw verbindingsterminal te herkennen en open toegang te krijgen tot de functies van de Site. BaByliss gebruikt "cookies" die betrekking hebben op uw ervaring en uw voorkeuren om u toegang te geven tot een persoonlijke ervaring en om haar diensten te verbeteren. Om er meer over te weten kunt u onze Cookies Charter raadplegen Cookies

  3. Bestemmelingen en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

  Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de CONAIR-groep, waarvan Babyliss lid is. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om u te voorzien van de diensten en producten die u van ons verwacht. We gebruiken ze bijvoorbeeld om u informatie te sturen waar u om vraagt of om contact met u op te nemen over producten en diensten die u hebt aangeschaft.

  Soms sluiten we contracten af met andere bedrijven voor het leveren van diensten zoals het verpakken en verzenden van informatie, het beantwoorden van vragen van gebruikers en het verwerken van creditcardtransacties. Wij verstrekken deze partners dan alleen de gegevens die zij nodig hebben om deze diensten te leveren. Zij zijn niet gemachtigd om ze voor andere doeleinden te gebruiken en wij eisen dat zij zich strikt houden aan de voorwaarden van dit gegevensbeschermingsbeleid.

  We kunnen persoonlijke gegevens vrijgeven als we te goeder trouw geloven dat we hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of een juridische procedure, of om onze rechten en belangen te verdedigen, evenals die van onze leden, leveranciers of gebruikers. We behouden ons ook het recht voor om activiteiten waarvan we te goeder trouw geloven dat ze onwettig zijn, te melden aan de wetshandhavingsautoriteiten. We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens openbaar maken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat publicatie noodzakelijk is om aan de wet te voldoen; om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of deze van een derde partij te beschermen.

  In het geval dat we betrokken zijn bij een administratieve overgang zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, verkoop van een deel of al onze activa, zullen de persoonlijke gegevens van onze gebruikers, in de meeste gevallen, worden doorgegeven met de overgedragen activa. De overdracht van uw persoonsgegevens wordt u meegedeeld onder de hierna beschreven voorwaarden ("Wijziging van deze verklaring").

  4. Bewaringsduur van de persoonlijke gegevens

  Persoonlijke gegevens worden door BaByliss niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en in het bijzonder niet langer dan de volgende periodes: - gegevens m.b.t. een bestelling van producten of wisselstukken of een vraag aan de dienst na verkoop: 5 jaar na de datum van de handeling;
  - gegevens m.b.t. het contactformulier of informatieverzoeken over producten: 3 jaar na het laatste contact met u;
  - gegevens meegedeeld in het kader van een sollicitatie naar een job bij BaByliss: 2 jaar na het laatste contact met de sollicitant.

  5. Naleving van uw toestemming

  Voor sommige verwerkingen van persoonlijke gegevens kan uw voorafgaande toestemming vereist zijn. In dat geval verzamelen wij uw toestemming op een eenvoudige, duidelijke en positieve manier. De toestemming mag niet de vorm aannemen van een vooraf aangevinkt vakje of een negatieve vraag (bijvoorbeeld: ik weiger dat mijn gegevens verzameld worden).

  U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment en zonder enige rechtvaardiging in overeenstemming met het GDPR in te trekken. U wordt ervan in kennis gesteld dat de intrekking van de toestemming geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die vóór de intrekking is verleend.

  U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met onze diensten op het volgende adres:

  BABILYSS FACO
  25, avenue de l’indépendance
  4020 LUIK WANDRE
  Tel : +32 43 45 60 60


  of via e-mail : dataprivacy_be@conair.com Uw verzoek om uw toestemming in te trekken, wordt binnen een redelijke termijn en uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek in behandeling genomen. Houd er rekening mee dat we alle persoonlijke gegevens die we hebben verzameld bewaren totdat uw verzoek tot intrekking van de toestemming effectief is uitgevoerd. De aldus verzamelde gegevens zullen worden bewaard voor de duur van de bewaarperiode die in dit beleid is gespecificeerd.

  6. De locatie van uw persoonlijke gegevens

  Bepaalde persoonlijke gegevens die via de Site worden verzameld, worden verwerkt door dienstverleners gevestigd in de Verenigde Staten, zoals DEMANDWARE (Site Hosting), IBM -SILVERPOP (Newsletter Management), IBM -SILVERPOP (Site Hosting) en IBM -SILVERPOP (Newsletter Management).

  Al deze dienstverleners hebben zich aangesloten bij het EU-VS-programma "Privacy Shield". Het Data Protection Shield, beter bekend als "Privacy Shield", is een zelfcertificeringsmechanisme voor in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven dat door de Europese Commissie is erkend als een mechanisme dat een adequaat beschermingsniveau biedt voor persoonsgegevens die door een Europese entiteit worden doorgegeven aan in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven. Dit mechanisme wordt daarom geacht wettelijke garanties te bieden voor dergelijke gegevensoverdrachten.

 • Dienstverlener Dienst Datum lidmaatschap Privacy Shield Bijkomende informatie

  Salesforce (Demandware)

  Site Hosting

  12 augustus 2016

  privacyshield

  Watson Campaign Automation part of IBM (Silverpop)

  Newsletter Management

  29 september 2016

  privacyshield

 • Bovendien worden bepaalde persoonsgegevens verwerkt (hosting, onderhoudswerkzaamheden) door onze moedermaatschappij in de Verenigde Staten, CONAIR CORPORATION. Op de doorgifte van persoonsgegevens zijn de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie van toepassing om een adequaat niveau van persoonsgegevensbescherming te waarborgen.

  7. Uw rechten m.b.t. uw persoonlijke gegevens

  U hebt het recht te verzoeken om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen, binnen de grenzen en onder de voorbehouden die zijn vastgelegd in de verordeningen betreffende de bescherming van persoonsgegevens, en na het bewijzen van uw identiteit. Binnen de door de wet gestelde grenzen hebt u ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking, om deze te beperken, om te beslissen over het postmortale lot van uw gegevens, om uw toestemming te allen tijde in te trekken en het recht op de meeneembaarheid van de verstrekte persoonsgegevens.

  U kunt deze rechten uitoefenen bij onze diensten op het volgende adres:

  BABILYSS FACO
  25, avenue de l’indépendance
  4020 LUIK WANDRE
  Tel : +32 43 45 60 60
  of via e-mail: dataprivacy_be@conair.com
  Wanneer u verzoekt om te worden uitgesloten van onze marketingcampagnes, ontvangt u echter nog steeds serviceberichten die u betreffen, met inbegrip van orderbevestigingen, juridische kennisgevingen en berichten die belangrijk zijn voor het gebruik van de diensten die u bij ons hebt gekocht.

  8. Bescherming van de verzamelde informatie

  In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming en de GDPR, en rekening houdend met het niveau van de kennis, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, alsook de risico's voor uw rechten en vrijheden en hun waarachtigheid, nemen BaByliss en haar partners passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat in verhouding staat tot het risico en om, in het bijzonder, vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

  We zijn toegewijd aan het beschermen van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, en maken gebruik van verschillende technologieën en procedures om de bescherming ervan te waarborgen. Zo slaan we persoonlijke gegevens op in een veilige, beperkt toegankelijke installatie, en gevoelige informatie die via e-commerce naar ons wordt verzonden (zoals creditcardnummers) wordt versleuteld voor verzending met behulp van SSL (socket layer) protocol. SSL-codering is ontworpen om informatie onleesbaar te maken voor anderen dan onszelf.

  9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kinderen

  BaByliss verzamelt bewust geen persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 15 jaar.

  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  BaByliss herinnert u eraan dat u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kunt contacteren via de website contact of via post op het volgende adres:

  11. Vertrouwelijkheid en online discussieforums

  De informatie die u op online commentaren op de site plaatst is toegankelijk voor anderen met toegang tot de forums en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u op deze opmerkingen wilt doorgeven.

  12. Gebruik van onzichtbare GIF-technologie

  We kunnen ook gebruik maken van transparante GiF-technologie, ook bekend als webbakens, of actie-indicatoren als tools om geaggregeerde gegevens te verzamelen over bezoeken aan onze site om te zien hoe gebruikers toegang krijgen tot en navigeren op onze site. We kunnen deze technologie ook gebruiken om de ontvangst van HTML-pagina's per e-mail te volgen. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor gebruik in onze marketing- en onderzoeksactiviteiten.

  13. Wijzigingen in deze verklaring

  Dit gegevensbeschermingsbeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer een bijwerking wordt verricht, wordt de "laatst bijgewerkte" datum aan het begin van de verklaring dienovereenkomstig bijgewerkt. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan deze verklaring die van invloed kunnen zijn op ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, zullen we gebruikers op de hoogte stellen door het plaatsen van een prominente kennisgeving op de homepage van onze site.